AtBeta
Hopp til innhold

AtBeta

29.10 Brukertest med blindeforbundet

Testrom med to personer som snakker. Testdeltager som holder mobiltelefon.

Etter å ha gjort noen tilgjengelighetsforbedringer etter forrige test ønsket vi å teste appen på nytt med brukere fra Blindeforbundet. Denne typen kontinuerlig testing bidrar til at vi får kjappere "feedback loops" mellom brukere, utvikling og design. Testen ble gjennomført med 4 deltagere rekruttert via Blindeforbundet, og er de samme deltagerne som deltok i forrige runde med testing.

Om testen

Ettersom dette var test nr 2 med samme brukergruppe, forventet vi ikke å få de førsteinntrykkene man vanligvis får i en brukertest. Det er også rimelig å anta at noen eller alle deltagerne har testet og brukt appen mellom forrige test og denne, og dermed gjort seg noen erfaringer.
Siden sist var det gjort noen forbedringer på universell utforming, og det var derfor nyttig å se om disse har hatt noen effekt på opplevelsen og bruken.
Svakheten ved forrige gjennomføring var også at den ble gjennomført én-til-én. Det vil si at én person agerte som både fasilitator og observatør. Denne gangen var hensikten å også få flere observatører slik at fasilitator ikke har notatansvar. Det gjorde det også mulig for oss å fange opp ting som ikke ble fanget opp sist.

Testen ble gjennomført på eget testrom, med videooverføring til observatører som satt både i eget observatørrom og distribuert. Deltagerne brukte egne mobiltelefoner.
Tre av deltagerne hadde ulike grader av synshemming, og én av deltagerne var blind. Begge kjønn var representert og gruppen tilhørte ulike aldersgrupper. De fleste identifiserte seg som teknologiinteresserte, og alle var brukere av dagens AtB Reise og Mobillett. Alle brukte iOS og i tillegg var det tre av deltagerne som brukte leselist som verktøy.

Oppsummert var deltagerne positive til endringene som hadde skjedd i appen. Her ble for eksempel dark mode fremhevet som en bra feature, i tillegg til flere forbedringer gjort rundt reiseassistenten. Voiceover-talen var forbedret med tanke på både innhold, rekkefølge på opplesning og rytme. I tillegg var det gode tilbakemeldinger på detaljert informasjon som er tilgjengelig om et reiseforslag. Gangtid er for eksempel veldig nyttig informasjon i vurderingen om et reiseforslag er passende eller ikke.

Funnene fra testen dreier seg mye om fokus og problematikk knyttet til dette. I tillegg testet vi kartet i denne testen, og der var det også en del problemer når skjermleser er aktivert. I tillegg er det flere steder i appen hvor maks tekstforstørring ikke blir håndtert, og dette var vi også klar over i forkant av testen. Fikk også avdekket noen bugs tilknyttet bruk av voiceover og tredjeparts komponenter som Intercom (chat) og kart (Mapbox).

To personer sitter i et møterom og observerer brukertest på ekstern skjerm

Kart

Issue#620

Funn #1

Ikonet som viser din posisjon i kartet er ikke godt synlig/lett å finne.

Tiltak

Justere kontrast og størrelse på ikon.

Funn #2

Vanskelig å se fargen på den delen av strekningen som er gange.

Tiltak

Bruke mørkere farge enn gråfargen som er brukt i dag.

Funn #3

Navn på busstoppene skalerer ikke opp med tekstforstørring. Gir da heller ingen verdi om de ikke er lesbare.

Tiltak

Skalere opp tekst i kart når bruker har skrudd på tekstforstørring.

Funn #4

Voiceover markerer elementer i kartpreview i Reisedetaljer. Gir ingen verdi her.

Tiltak

Disable markering av elementer når voiceover er aktivert i kart-preview.

Voiceover

Funn #5

Tidsendringer leses opp etter hverandre uten noe skille på hva som er hva. For eksempel hvis man gjør et reisesøk og man venter noen minutter så har tidspunktene oppdatert seg. Tidspunktene blir da lest opp som: 12:42 12:39.

Tiltak

Voiceover bør ignorere tidspunkt som ikke lenger er gjeldende. Issue#621

Funn #6

Ved bruk av voiceover på reisedetaljer kom det frem viktigheten av å få opp informasjon om hvor mange mellomstopp det er, hvilke stopp man skal bytte på og hvor man skal gå av.

Tiltak

Skjermleser leser opp forbedret script av reisedetaljer.

Script i Figma

Issue#622

Favoritter

Funn #7

  • Ikon-select skalerer ikke opp slik som de andre inputfeltene ved tekstforstørring

  • Følgende knapper mangler rollen "knapp": "Legg til favorittsted", "Lagre favorittsted", "Slett favorittsted".

  • Får ikke til å velge emoji

  • Etter man har skrevet inn og valgt adresse så hopper fokus forskjellige steder. testet 2 ganger og ene gangen hoppet fokus til Ikon-velger, andre gangen hoppet fokus til Avbryt-knapp

Tiltak

Voiceover improvements to favorites defined in Issue#494

Funn #8

Ønsker om utvidet funksjonalitet på favoritter:

  • Kunne velge plattform som favoritt

  • Kunne legge til favoritter fra kontekst (eks: fra reiseassistent adressesøk eller i avganger: rute, plattform)

  • Ønsker å redigere rekkefølgen på favorittene

Tiltak

Ta innspillene med inn i konseptarbeid med mer avanserte favoritter. Issue#420

Søk

Funn #9

Pil-ikon for å fylle inn tekst fra søkeresultat i tekstfeltet er ikke veldig lett å få øye på eller få fokus på. Lav "discoverability".

Tiltak

Bedre synlighet på "fyll inn"-knapp/ikon. Kan den gjøres større? Annen bakgrunnsfarge? Justere størrelse på fokusflaten. Slik det er nå så må man treffe veldig presist i høyre kant av skjermen for å få aktivert knappen. Issue#627

Fokus

Funn #10

Når man bytter fane flyttes ikke fokus oppover til naturlig element. Dette resulterer i at brukerne må navigere seg fra bunn til topp hver gang de bytter fane (når man bruker skjermleser).

Tiltak

Fokus bør settes som default til tittelen av skjermbildet man har navigert til. For eksempel til når man går til fanen "Mitt AtB" bør fokus default flyttes til toppen av skjermen og tittelen. Issue#615

Funn #11

Etter man har gjort et adressesøk er det utydelig hvordan man tar adressen i bruk. Deltagerne ble usikre på om adressen var valgt eller ikke, og hvordan de eventuelt bekreftet at de ønsket å velge et gitt treff i søkeresultat-listen.

Tiltak

Justere voiceover tekst slik at bruken av søkeresultatet blir tydeligere:

Når man tapper for å sette fokus på et søkeresultat bør voiceover være følgende: Istedet for å lese opp "menu item" bør det leses opp ".... dobbeltrykk for å bruke. Knapp." Issue#628

Funn #12

Når man åpner opp modalen reisedetaljer settes fokus default til "gå tilbake" i stedet for å orientere brukeren om at de nå har fått opp et nytt vindu men følgende innhold. I tillegg flyttes fokus til toppen av viewet når man lukker modalen, i stedet for å aktivere det søkeresultat man klikket på. Man mister dermed konteksten.

Tiltak

Når modalen for reisedetaljer åpnes, bør fokus settes default til tittelen av modalen. Når modalen lukkes bør fokus settes til det reiseforslaget man klikket på. Issue#629

Funn #13

I Reisedetaljer har avgangstid og sted ulike fokusområder. Gjør at man må klikke unødvendig mange ganger for å få konusmert informasjon som egentlig hører sammen.

Tiltak

Steg i reisedetaljene som hører sammen kan ha samme fokusområde, tilsvarende slik som steget for selve bussreisen. Issue#630

Funn #14

Fokus havnet bak tastaturet når søket ble åpnet. Issue#637

Søk

Funn #15

I voiceover modus opplevdes det som plagsomt at knappen for å bytte retning på destinasjonene i søk kom i fokus mellom fra og til-feltene.

Tiltak

Knapp for å bytte innhold mellom fra/til-felt bør komme etter til-feltet Issue#487

Tekstforstørring

Funn #16

Mange funksjoner og innholdselementer blir helt utilgjengelige med de gradene av tekstforstørring som testpersonene brukte.

Eks: favorittlinjen, overskrifter, adressesøk, tidspunkter,

Tiltak

Sørge for at forstørret tekst opp til 200% minimum er støttet og at innhold ikke blir utilgjengelig av den grunn. Issue#610

Plattformnavn

Funn #17

Vanskelig å finne riktig reisevei pga. plattformnavn. Dette ble enda mer fremtredende når brukerne ikke er seende og de må bruke ganske mye tid og klikk for å utlede riktig reisevei.

Tiltak

Denne problematikken kan mulig enklest løses ved utvidet funksjonalitet knyttet til favoritter. Issue#420

Reiseassistent

Funn #18

Oppdaget at det var mangler i reiseforslagene som kom opp ved reisesøk. Det var avganger som manglet da en av testpersonene foretok et søk mellom to steder.

Tiltak

Det er feil i datagrunnlaget (utenfor appen). Forventes fikset snarlig.

Navigasjon

Funn #19

Var vanskelig å se og vite hvilken fane som var aktiv i hovednavigasjonen i appen. I tillegg var det tilbakemelding om at plasseringen av nullstill søk var ulogisk. Dette blir spesielt fremtredende når man bruker skjermleser i kombinasjon med leselist, da man flytter fokus sekvensielt og knappen dermed er langt unna der man potensielt befinner seg.

Tiltak

Pr nå er det bare ikonet som endrer farge i navigasjonen for å markere hvilken som er aktiv. Bør være både tekst og ikon. Issue#638

Tiltak

Opprettet issue på det med nullstilling av søk i forbindelse med forrige brukertest: Issue#485

Avganger

Funn #20

På avganger-fanen opplevdes det som tungvint å først måtte bla seg gjennom alle avganger på de første plattform i lista før man kommer til neste plattform. Eksempel: Hvis man søker på holdeplassen Prinsens gate må man først bla seg gjennom alle avgangene fra plattform P1 før man kommer til avgangene på P2.

Tiltak

Ser på dette i relasjon med videreutvikling av favoritt-konseptet. Issue#420

Funn #21

Avganger som har passert blir lest opp av skjermleseren uten noen indikasjon på at den har passert. Visuelt er den aktuelle avgangen blitt grå for å indikere dette.

Tiltak

Skjermleser må også gi informasjon ved opplesning av en avgang om at den har passert. Issue#639

Bugs

Funn #22

Tidsvelger fungerer ikke med voiceover. Issue#619

Funn #23

Voiceover kræsjer MapboxGL på enkelte iPhone. Issue#640

Funn #24

Intercom fungerer ikke med voiceover. Issue#618